VITENSKAP


 
Vitenskap er en aktivitet som søker å beskrive og forklare fenomener med hypoteser som kan kritiseres, testes eller etterprøves. 
Et utsagn kan dermed betegnes som vitenskapelig hvis det er mulig for andre forskere å tilbakevise det på grunnlag av observasjoner, resonnement eller eksperimenter.

Fysikk
Statistikk 
Biologi
Geologi
Kjemi
Astronomi
Informatikk
Matematikk
hovedside - vitenskap

          

Det som skiller et ikke-vitenskapelig fra et vitenskapelig utsagn er altså ikke nødvendigvis at det er spekulativt eller at det er feilaktig. Mange vitenskapelige teorier begynte som «spekulasjoner» som man i samtiden i beste fall lo av og i verste fall brente opphavspersonen for. Feilaktighet eller sannhet brukes heller ikke som kriterium for vitenskapelighet, av den enkle grunn at mange «etablerte sannheter» i etterkant har vist seg å være feil. «Sannhet» er et ideal vitenskapen streber mot, men aldri med sikkerhet kan vite å ha oppnådd.

Vitenskapene kan inndeles eller klassifiseres på mange ulike måter. Ingen av inndelingene har imidlertid helt klare grenser. Flere vitenskaper faller mellom kategoriene eller i flere av dem samtidig.

Inndeling etter universalitet:
Tar man utgangspunkt i om vitenskapen prøver å forklare enkeltfenomener eller å avlede lovmessigheter på tvers av slike, får man en todeling:

Idiografiske vitenskaper søker å forklare enkeltfenomener som f.eks. historiske hendelser. 
Nomotetiske vitenskaper leter etter generaliseringer som f.eks. naturlover. 

Inndeling etter fagområde
En vanlig inndeling av vitenskapene tar utgangspunkt i hva som undersøkes:

Naturvitenskapene forsker på naturfenomener. 
Samfunnsvitenskapene forsker på kulturfenomener. 
Humaniora forsker på språk, litteratur, filosofi m.m. 

Inndeling etter metode
Etter metoden som brukes i en vitenskap kan man dele dem inn i:

empiriske eller deduktive vitenskaper, 
formal- eller induktive vitenskaper, 
hermeneutiske vitenskaper.